ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
จำนวน 7กลุ่ม (29 รายการ)

เอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ e1/2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

รายละเอียดคุณลักษณะ

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม