ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
จำนวน 3 กลุ่ม (9 รายการ)

เอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่ e2/2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

รายละเอียดคุณลักษณะ

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม