รายงานผลการปฏิบัติราชการภาพรวมกรมปศุสัตว์ ระดับกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการภาพรวมกรมปศุสัตว์ ระดับกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

มีนาคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

มกราคม 2565

ธันวาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

ตุลาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติราชการภาพรวมกรมปศุสัตว์ ระดับกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กันยายน 2564

สิงหาคม 2564

กรกฏาคม 2564

มิถุนายน 2564

พฤษภาคม 2564

เมษายน 2564

มีนาคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

มกราคม 2564

ธันวาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ตุลาคม 2563

รายงานผลการปฏิบัติราชการภาพรวมกรมปศุสัตว์ ระดับกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563