รายงานผลการปฏิบัติราชการภาพรวมกรมปศุสัตว์ ระดับกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 มิถุนายน 2564

พฤษภาคม 2564

เมษายน 2564

มีนาคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

มกราคม 2564

ธันวาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ตุลาคม 2563

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการภาพรวมกรมปศุสัตว์ ระดับกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563