สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566
ส่วนสุขภาพสัตว์
                           
ประเภทการบริการ ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 ก.ค.-66 ส.ค.-66 ก.ย.-66 รวม
ออกใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ 16 15 15 18 18 26 5 35 26 19 18 17 228
รับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย 3 4 5 2 3 7 2 3 11 3 5 1 49
ขึ้นบัญชีสถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์ฯ เข้าพื้นที่เขต 2 0 2 21 2 5 1 2 0 2 4 2 3 44
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าพื้นที่เขต 2 120 147 122 113 140 140 130 154 135 133 137 160 1631
ตรวจรับรองและมอบสิทธิการเคลื่อนย้ายระบบ 18 7 9 18 10 7 10 18 36 6 8 9 156
e-Privilege Permit