ประเภท ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64
ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ 7 13 35 15 7 15 11
ใบรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา 0 1 2 0 0 3 0
ขึ้นบัญชีสถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์ฯ เข้าพื้นที่เขต 2 7 0 1 0 0 6 0
ขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าเขต 2 141 122 139 119 127 118 102