สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565

ส่วนสุขภาพสัตว์

 

ประเภทการบริการ ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวม
ออกใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ 15 13 10 19 19 14 4 12 15 9 14 20 90
รับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย 9 0 4 1 0 4 0 0 10 5 14 6 53
ขึ้นบัญชีสถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์ฯ เข้าพื้นที่เขต 2 4 3 5 4 22 1 14 0 3 7 3 18 84
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าพื้นที่เขต 2 108 112 131 83 131 83 132 116 116 118 141 144 1415

ตรวจรับรองและมอบสิทธิการเคลื่อนย้ายระบบ
e-Privilege Permit

0 10 28 18 16 6 10 14 17 15 4 1 139