worachatt
 

นายวรฉัตร วิรัชลาภ
ปศุสัตว์เขต 2

อินโฟกราฟิก

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

รายงานงบทดลองจ่าย

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565

 

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564

 

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563

 

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 

 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562

 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (กันยายน)

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560

งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560

งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560

งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560

    งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560     

     งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  

     งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560    

     งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559    

     งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

     งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559