แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

1.แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD)
2.แบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มสรุปผล HRD)
3.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) จำนวน 1 โครงการ ประกอบด้วย
   3.1) หลักฐานการวางแผน ได้แก่
      3.1.1) หนังสือขออนุมัติโครงการ
      3.1.2) โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
      3.1.3) หนังสือแจ้งให้เรียนและส่งเอกสารหลังจากเรียบจบหลักสูตร
      3.1.4) การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบทางไลน์กลุ่มของหน่วยงาน
   3.2) หลักฐานการดำเนินการ
      3.2.1) หนังสือแจ้งรายงานผลการพัฒนาให้ปศุสัตว์เขต 2 ทราบ
      3.2.2) สรุปรายงานการศึกษาบทเรียน/รายงานการทำแบบทดสอบ
      3.2.3) การประชาสัมพันธ์ทางไลน์กลุ่มของหน่วยงานให้จัดทำแบบประเมินผลการเรียนรู้และแบบติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ ด้วยระบบออนไลน์
   3.3) หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
      3.3.1) รายงานการประเมินผลการเรียนรู้
      3.3.2) แบบฟอร์มประเมินการเรียนรู้ที่นำไปสร้างด้วย google Form
      3.3.3) แบบสอบถามออนไลน์
      3.3.4) ข้อมูลที่สรุปโดยระบบออนไลน์
   3.4) หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ฯ
      3.4.1) รายงานการติดตามผลฯ
      3.4.2) แบบฟอร์มติดตามผลการฯ ที่นำไปสร้างด้วย google Form
      3.4.3) แบบสอบถามออนไลน์
      3.4.4) ข้อมูลที่สรุปโดยระบบออนไลน์

แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

แบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มสรุปผล HRD)

รายการหลักฐานการดำเนินโครงการที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
   1. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน  
   2. หลักฐานการขั้นตอนการดำเนินการ
   3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้
4. หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

1.แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD) โดยนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ในรูปแบบไฟล์ Excel
2.แบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มสรุปผล HRD)
3. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) จำนวน 1 โครงการ ประกอบด้วย
   3.1) หลักฐานขั้นตอนการวางแผน ได้แก่
      3.1.1) หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร
      3.1.2) รายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร
      3.1.3) ภาพถ่ายการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร
   3.2) หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ
      3.2.1) หนังสือขออนุมัติโครงการ
      3.2.2) โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
      3.2.3) หนังสือแจ้งให้เรียนและส่งเอกสารหลังจากเรียบจบหลักสูตร
      3.2.4) การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบในกลุ่ม Line หน่วยงาน
      3.2.5) หนังสือให้ส่งแบบประเมินผลการเรียนรู้และแบบติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์
      3.2.6) หนังสือแจ้งรายงานผลการพัฒนาให้ปศุสัตว์เขต 2 ทราบ
   3.3) หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
      3.3.1) สรุปรายงานการศึกษาบทเรียน/รายงานการทำแบบทดสอบ
      3.3.2) รายงานการประเมินผลการเรียนรู้
      3.3.3) แบบฟอร์มประเมินการเรียนรู้
   3.4) หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ฯ
      3.4.1) รายงานการติดตามผลฯ
      3.4.2) แบบฟอร์มติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์