แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD) พร้อมแบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มสรุปผล HRD)

รายการหลักฐานการดำเนินโครงการที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้


1. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน
   1.1 หนังสือขออนุมัติโครงการ
   1.2 โครงการที่ได้รับการอนุมัติ


2. หลักฐานการขั้นตอนการดำเนินการ
   2.1 หนังสือแจ้งให้เรียน

   2.2 การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียนทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   2.3 การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียนทางไลน์กลุ่มของหน่วยงาน
   2.4 การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบทางไลน์กลุ่มของหน่วยงานให้ประเมินผลการเรียนรู้
   2.5 การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบทางไลน์กลุ่มของหน่วยงานให้ประเมินผลการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์
   2.6 หนังสือแจ้งรายงานผลผู้บังคับบัญชา
   2.7 สรุปเนื้อหาหลักสูตร

3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้
   3.1 รายงานประเมินผลการเรียนรู้
   3.2 แบบฟอร์มประเมินผลการเรียนรู้ที่นำไปสร้าง Google Form
   3.3 ใบประกาศนียบัตร (อัพโหลดตัวอย่างเพียงบางส่วน)


4. หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
   4.1 รายงานการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับผู้อบรมทุกคน
   4.2 รายงานการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับผู้บังคับบัญชาระดับต้น
   4.3 แบบฟอร์มติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับผู้อบรมฯทุกคน ที่นำไปสร้าง Google Forms
   4.4 แบบฟอร์มติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับผู้บังคับบัญชาระดับต้น ที่นำไปสร้าง Google Forms

 

แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

แบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มสรุปผล HRD)

รายการหลักฐานการดำเนินโครงการที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
   1. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน  
   2. หลักฐานการขั้นตอนการดำเนินการ
   3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้
4. หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

1.แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD)
2.แบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มสรุปผล HRD)
3.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) จำนวน 1 โครงการ ประกอบด้วย
   3.1) หลักฐานการวางแผน ได้แก่
      3.1.1) หนังสือขออนุมัติโครงการ
      3.1.2) โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
      3.1.3) หนังสือแจ้งให้เรียนและส่งเอกสารหลังจากเรียบจบหลักสูตร
      3.1.4) การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบทางไลน์กลุ่มของหน่วยงาน
   3.2) หลักฐานการดำเนินการ
      3.2.1) หนังสือแจ้งรายงานผลการพัฒนาให้ปศุสัตว์เขต 2 ทราบ
      3.2.2) สรุปรายงานการศึกษาบทเรียน/รายงานการทำแบบทดสอบ
      3.2.3) การประชาสัมพันธ์ทางไลน์กลุ่มของหน่วยงานให้จัดทำแบบประเมินผลการเรียนรู้และแบบติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ ด้วยระบบออนไลน์
   3.3) หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
      3.3.1) รายงานการประเมินผลการเรียนรู้
      3.3.2) แบบฟอร์มประเมินการเรียนรู้ที่นำไปสร้างด้วย google Form
      3.3.3) แบบสอบถามออนไลน์
      3.3.4) ข้อมูลที่สรุปโดยระบบออนไลน์
   3.4) หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ฯ
      3.4.1) รายงานการติดตามผลฯ
      3.4.2) แบบฟอร์มติดตามผลการฯ ที่นำไปสร้างด้วย google Form
      3.4.3) แบบสอบถามออนไลน์
      3.4.4) ข้อมูลที่สรุปโดยระบบออนไลน์