ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e4/2563

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยาฉีด xylazine Hydrochloride

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic Catgut) USP : 2/0 แบบซอง

ราคากลาง