ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 48 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e3/2563

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ.2510