1.แบบประมินผลการเรียนรู้

2.แบบติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

   หลักสูตร M02 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

            - ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ

   หลักสูตร M03 การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

            - ข้าราชการระดับชำนาญการ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน

   หลักสูตร M31 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

            - พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  และจ้างเหมาบริการ