แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

1.แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD)
2.แบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มสรุปผล HRD)
3.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) จำนวน 1 โครงการ ประกอบด้วย
   3.1) หลักฐานการวางแผน ได้แก่
      3.1.1) หนังสือขออนุมัติโครงการ
      3.1.2) โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
      3.1.3) หนังสือแจ้งให้เรียนและส่งเอกสารหลังจากเรียบจบหลักสูตร
      3.1.4) การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบทางไลน์กลุ่มของหน่วยงาน
   3.2) หลักฐานการดำเนินการ
      3.2.1) หนังสือแจ้งรายงานผลการพัฒนาให้ปศุสัตว์เขต 2 ทราบ
      3.2.2) สรุปรายงานการศึกษาบทเรียน/รายงานการทำแบบทดสอบ
      3.2.3) การประชาสัมพันธ์ทางไลน์กลุ่มของหน่วยงานให้จัดทำแบบประเมินผลการเรียนรู้และแบบติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ ด้วยระบบออนไลน์
   3.3) หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
      3.3.1) รายงานการประเมินผลการเรียนรู้
      3.3.2) แบบฟอร์มประเมินการเรียนรู้ที่นำไปสร้างด้วย google Form
      3.3.3) แบบสอบถามออนไลน์
      3.3.4) ข้อมูลที่สรุปโดยระบบออนไลน์
   3.4) หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ฯ
      3.4.1) รายงานการติดตามผลฯ
      3.4.2) แบบฟอร์มติดตามผลการฯ ที่นำไปสร้างด้วย google Form
      3.4.3) แบบสอบถามออนไลน์
      3.4.4) ข้อมูลที่สรุปโดยระบบออนไลน์