แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

แบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มสรุปผล HRD)

รายการหลักฐานการดำเนินโครงการที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
   1. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน  
   2. หลักฐานการขั้นตอนการดำเนินการ
   3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้
4. หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์