รายงานแผนพัฒนาบุคลากร รอบ1/2567

     แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

     หลักฐานการรายงาน IDP 1-3