แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD) พร้อมแบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มสรุปผล HRD)

 

รายการหลักฐานการดำเนินโครงการที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน
  2. หลักฐานการขั้นตอนการดำเนินการ

        3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

                   3.1 รายงานประเมินผลการเรียนรู้

                   3.2 แบบฟอร์มประเมินผลการเรียนรู้ ที่นำไปสร้าง  Google Forms

                   3.3 ใบประกาศนียบัตร  

       4. หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

                    4.1 รายงานการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์

                    4.2 แบบฟอร์มติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ ที่นำไปสร้าง Google Forms