๑. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

   ๑.๑ แบบฟอร์มที่ ๑ >>รายละเอียด<<

   ๑.๒ แบบฟอร์มที่ ๒.๑ >>รายละเอียด<<

   ๑.๓ แบบฟอร์มที่ ๒.๒ >>รายละเอียด<<

 

 ๒. หลักฐานการสื่อสาร เผยแพร่

   ๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร   >>รายละเอียด<<

   ๒.๒ หนังสือแจ่ง ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ลงวีนที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘   >>รายละเอียด<<

   ๒.๓ การเผยแพร่ แผนการพัฒนาบุคลากรทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน >> รายละเอียด<<

   ๒.๔ ประมวลภาพ เลขานุการคณะทำงานพัฒนาบุคลากร (นางเดือนเพ็ญ ธัญญะวานิช) ชี้แจงรายละเอียดการพัฒนาบุคลากรในการประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   >>รายละเอียด<<

   ๒.๕ เนื้อหา รายละเอียดการนำเสนอ Power point ในที่ประชุมวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   >>รายละเอียด<<

 

 ๓. หลักฐานการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

   ๓.๑ หนังสือขออนุมัติ โครงการ และขออนุมัติรายชื่อ  >>รายละเอียด<<

   ๓.๒ รายละเอียดโครงการและกำหนดการ   >>รายละเอียด<<

   ๓.๓ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ >>รายละเอียด<<

   ๓.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการลงลายมือชื่ออบรม >>รายละเอียด<<

   ๓.๕ ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรม >>รายละเอียด<<

   ๓.๖ สรุปเนื้อหาที่โครงการฝึกอบรม    >>รายละเอียด<<

 

 ๔. หลักฐานการประเมินผล และติดตามผล

   ๔.๑ แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม    >>รายละเอียด<<

   ๔.๒ รายงานผลการฝึกอบรม    >>รายละเอียด<<

   ๔.๓ หนังสือ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรอกแบบติดตามผล  >>รายละเอียด<<

   ๔.๔ แบบติดตามผล  >>รายละเอียด<<

   ๔.๕ รายงานติดตามผล  >>รายละเอียด<<

 

๕. หลักฐานการรายงานผลการพัฒนา สรุปรายงานตามตัวชี้วัด

   ๕.๑ แบบฟอร์มที่ ๓.๑  >>รายละเอียด<<

   ๕.๒ แบบฟอร์มที่ ๓.๒  >>รายละเอียด<<

   ๕.๓ แบบฟอร์มที่ ๔  >>รายละเอียด<<

   ๕.๔ หนังสือการรายงานผล ถึง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ >>รายละเอียด<<