1 การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

          1.1 แบบฟอร์ม IDP: A

          1.2 แบบฟอร์ม IDP: B

2 โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School(Unit School Best Practice ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

          2.1 หลักฐานการวางแผน

                   2.1.1 หนังสือแจ้ง ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่ายแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

                   2.1.2 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

                   2.1.3 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          2.2 หลักฐานการดำเนินการ

                   2.2.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                   2.2.2 บันทึกสรุปเนื้อหาบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                   2.2.3 ภาพกิจกรรมดำเนินการ

                   2.2.4 เนื้อหาการนำเสนอ Powerpoint โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

         2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

                   2.3.1 การประเมินผลจากการทดสอบความรู้

                   2.3.2 แบบทดสอบ ก่อนและหลัง

                   2.3.3 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล

                   2.3.4 แบบฟอร์มประเมินคะแนนความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา

          2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

                   2.4.1 หนังสือสั่งการ การติดตามผล ลงวันที่ 13 สิงหคม 2562

                   2.4.2 รายงานการติดตามผล

                   2.4.3 คะแนนเฉลี่ยรายบุคคลจากการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

                   2.4.4 แบบประเมินการนำประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน