แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

 

1.แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD) พร้อมแบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มสรุปผล HRD) โดยนเผยแพร่บนเว็บไซต์ในรูปแบบไฟล์ Excel

2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (ฺBest Practice) จำนวน 1 โครงการ ประกอบด้วย 

          2.1 หลักฐานการวางแผน

                   2.1.1 หนังสือแจ้งผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

                   2.1.2 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

                   2.1.3 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          2.2 หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

                   2.2.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                   2.2.2 ภาพถ่ายกิจกรรม

                   2.2.3 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

         2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

                   2.3.1 คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม

                   2.3.2 สรุปคะแนนประเมินความรู้การพัฒนารายบุคคล

                   2.3.3 แบบฟอร์มประเมินคะแนนความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา

          2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ฯ

                   2.4.1 หนังสือแจ้งการติดตามผล

                   2.4.2 รายงานการติดตามผล

                   2.4.3 คะแนนเฉลี่ยรายบุคคลจากการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์

                   2.4.4 แบบฟอร์มประเมินการนำประโยชน์