แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

1.แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD)
2.แบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มสรุปผล HRD)
3.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) จำนวน 1 โครงการ ประกอบด้วย
     3.1หลักฐานขั้นตอนการวางแผน
          3.1.1 หนังสือแจ้งบุคลากรให้พิจารณาเลือกหลักสูตร
          3.1.2 รายงานการประชุมแจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
          3.1.3 ภาพถ่ายการประชุม
     3.2 หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ
          3.2.1 รายชื่อผู้เข้าเรียนในแต่ละหลักสูตร
          3.2.2 หนังสือแจ้งให้เรียนในแต่ละหลักสูตร
          3.2.3 สรุปผลการพัฒนา
          3.2.4 หนังสือรายงานปศุสัตว์เขต 2 
     3.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
          3.3.1 สรุปรายงานการศึกษาบทเรียน/รายงานการทำแบบทดสอบ
          3.3.2 รายงานการประเมินผลการเรียนรู้
          3.3.3 แบบฟอร์มประเมินการเรียนรู้
          3.3.4 หนังสือแจ้งให้ดำเนินการ ส่งข้อมูล เกี่ยวกับการอบรม 
     3.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ฯ
          3..4.1 รายงานการติดตามผล
          3.4.2 แบบฟอร์มติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์