แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD) พร้อมแบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มสรุปผล HRD)

รายการหลักฐานการดำเนินโครงการที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้


1. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน
   1.1 หนังสือขออนุมัติโครงการ
   1.2 โครงการที่ได้รับการอนุมัติ


2. หลักฐานการขั้นตอนการดำเนินการ
   2.1 หนังสือแจ้งให้เรียน

   2.2 การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียนทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   2.3 การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียนทางไลน์กลุ่มของหน่วยงาน
   2.4 การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบทางไลน์กลุ่มของหน่วยงานให้ประเมินผลการเรียนรู้
   2.5 การประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบทางไลน์กลุ่มของหน่วยงานให้ประเมินผลการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์
   2.6 หนังสือแจ้งรายงานผลผู้บังคับบัญชา
   2.7 สรุปเนื้อหาหลักสูตร

3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้
   3.1 รายงานประเมินผลการเรียนรู้
   3.2 แบบฟอร์มประเมินผลการเรียนรู้ที่นำไปสร้าง Google Form
   3.3 ใบประกาศนียบัตร (อัพโหลดตัวอย่างเพียงบางส่วน)


4. หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
   4.1 รายงานการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับผู้อบรมทุกคน
   4.2 รายงานการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับผู้บังคับบัญชาระดับต้น
   4.3 แบบฟอร์มติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับผู้อบรมฯทุกคน ที่นำไปสร้าง Google Forms
   4.4 แบบฟอร์มติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับผู้บังคับบัญชาระดับต้น ที่นำไปสร้าง Google Forms